Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Zariadenie pre seniorov

Sociálna starostlivosť

V Zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:


a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej
fyzickej osoby

b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie socialnej služby
v tomto zariadení potrebuje z iných závažných dôvodov

 

1) nevyhnutná starostlivosť, ktorou sú obslužné činnosti podľa §17 zákona č. 448/2008 Z.z.:
- stravovanie,
- bývanie,
- zaopatrenie, za ktoré sa považuje:
  upratovanie, poskytovanie posteľnej bielizne, pranie a žehlenie alebo manglovanie posteľnej bielizne, pranie, čistenie a žehlenie osobného šatstva, údržba a oprava osobného vybavenia, poskytovanie pomoci na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov uvedených v prílohe č. 3 zákona o sociálnych službách, ak ich poskytovanie vyžaduje nepriaznivý zdravotný stav občana,


2) ďalšia činnosť podľa  §18 zákona č. 448/2008 Z.z:
a) utváranie podmienok na
   1. prípravu stravy, výdaj stravy a výdaj potravín,
   2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
   3. poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi,
   4. úschovu cenných vecí,
   5. vzdelávanie,
   6. záujmovú činnosť,
b) poskytovanie
   1. osobného vybavenia,
   2. nevyhnutného ošatenia a obuvi,
   3. prepravy,
c) donáška stravy,
d) požičiavanie pomôcok,
e) zabezpečenie záujmovej činnosti.

3) osobné vybavenie
, ak občan nemá osobné vybavenie z dôvodu, že si ho nemôže sám, ani s pomocou rodiny zabezpečiť svojím príjmom a príjmom zo svojho majetku,


4) podporuje sa účasť na spoločenskom živote,


5) zabezpečuje sa úschova cenných vecí. 
ZpS prevezme do úschovy cenné veci vrátane vkladných knižiek a peňažnej hotovosti občana, o úschovu ktorých požiada občan pri nástupe do zariadenia, alebo počas poskytovania starostlivosti v ňom, na základe zmluvy o úschove. ZpS vedie evidenciu uzavretých zmlúv o úschove. Cenné veci prevzaté do úschovy sa označia tak, aby sa vylúčila ich zámena. ZpS vedie evidenciu cenných vecí prevzatých do úschovy v osobnej karte občana. Ku vkladným knižkám sú vedené analytické kontá a register kont. Vklady a výdavky z vkladných knižiek sa zaznamenávajú do osobitného peňažného denníka na základe príjmových a výdavkových dokladov. ZpS jedenkrát za štvrťrok vykonáva inventarizáciu cenných vecí, vrátane vkladných knižiek prevzatých do úschovy. Po smrti občana ZpS vyhotoví protokol o majetku občana a majetok občana prihlási do dedičského konania. ZpS vedie dokumentáciu o dedičských konaniach po zomrelých občanoch.

 


 

webygroup

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár


333035

Úvodná stránka